První nákup

 1. Nakupování je velmi snadné a pohodlné. Pohybujete se po stránkovaném seznamu zboží, kde vidíte základní informace o jednotlivých položkách. V pravé části obrazovky je umístěn strom kategorií zboží. Kliknutím na položku se dostanete do seznamu odpovídajícímu vybrané kategorii. Tím se aktivuje i navigační lišta, umístěná nad seznamem zboží, ve které se zobrazí názvy jednotlivých úrovní a vy tak máte možnost se rychle pohybovat po celé hierarchii.
 2. Kromě procházení jednotlivých kategorií můžete najít zboží pomocí vyhledávače umístěného v pravé části obrazovky. Do políčka pro vyhledávání zadejte název zboží, popř. výrobce a klikněte na „Hledat“. Pro upřesnění hledání použijte „Rozšířené vyhledávání“. Bližší parametry, popisy a obrázky zobrazíte po kliknutí na název zboží.
 3. Nákup je možno provádět v režimu nepřihlášeného (anonymního), nebo přihlášeného uživatele. Pro získání autorizovaného přístupu je nutné vyplnit registrační formulář. Po potvrzení údajů provozovatelem již můžete plně využívat všechny dostupné služby internetového obchodu. Stávající zákazníci mají možnost získat přihlašovací údaje u provozovatele e-shopu.
 4. Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko "Do košíku". Zboží se přesune do tzv."košíku", kde se ukládá zboží v průběhu nakupování. Takto postupujete u každého druhu zboží, který chcete koupit.
  Poznámka: V případě přihlášeného uživatele si systém pamatuje obsah košíku z minulých návštěv, takže můžete tvořit Vaši objednávku i několik dní.
 5. Kliknutím na "Košík" v pravé části přejdete na seznam Vámi vybraného zboží. Zde máte možnost měnit množství jednotlivých položek, odstraňovat zboží, případně přidávat další položky na základě znalosti jejich kódu. Dokud není objednávka dokončena, je nezávazná a lze ji kdykoliv zrušit. Pro dokončení objednávky klikněte na tlačítko „Dokončit objednávku“. Poté je objednávka odeslána ke zpracování.
 6. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami, nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
 2. Provozovatel tímto informuje uživatele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném při registraci nebo v objednávce a jsou nezbytné pro identifikaci uživatele v rámci obchodního vztahu. Budou archivovány u provozovatele v elektronické podobě v omezeně přístupném programovém vybavení pro evidenci objednávek a ve fakturačním systému po dobu platnosti obchodního vztahu a dále po jeho skončení po dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s příslušnými právními předpisy. Uživatel dává tímto v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., provozovateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat jeho osobní údaje v rozsahu nutném pro obchodní vztah. Dojde-li v průběhu obchodního vztahu ke změně v osobě provozovatele, přecházejí na nového provozovatele práva a povinnosti plynoucí z tohoto obchodního vztahu.
 3. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
 4. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Nákupní řád

A. Práva a povinnosti prodávajícího
 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, připravit odběrateli zboží k osobnímu odběru, případně odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce, je-li jako způsob odběru zvolena dobírka, a dodat jej na adresu kupujícího.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 4. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
 5. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
B. Práva a povinnosti kupujícího
 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.
 4. d)Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud o to písemně požádá.

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu firmy Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. E-shop provozuje společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formolářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formoláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 5. Vyplněním závazné objednávky v rámci e-shopu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
C. Reklamace
 1. Případné reklamace budou vyřízeny v sooladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese webshop@vakvyskov.cz.
 3. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
 4. Další informace jsou uvedeny v reklamačním řádu .
D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 1. Podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí kupujícímu částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
 2. Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
  1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
E. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Reklamační řád

A. Úvod
 1. Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně v délce 24 měsíců.
 3. Neprodleně po obdržení zásilky je kupující povinen zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na mail webshop@vakvyskov.cz. Zaměstnanci prodejce s kupujícím reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.
B. Místo uplatnění reklamace
 1. Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje ve skladu MTZ provozovatele internetového obchodu.
C. Způsob uplatnění reklamace
 1. Kupující uplatní reklamaci protokolárním předáním vadného zboží ve skladu MTZ společnosti, případně zasláním vadného zboží spolu s kopií faktury a dalšími doklady na adresu společnosti prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti (PPL, DPD apod.), a to běžným obchodním balíkem (nikoli dobírkou). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.
 2. Pro uplatnění reklamace je třeba:
  1. doložit doklad o nákupu zboží,
  2. opatřit zboží vyhovujícím obalem (pokud možno originálním),
  3. uvést přesný popis závady.
D. Záruční oprava
 1. Kupující má právo, aby vada na výrobku byla v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna.
 2. Zaměstnanec MTZ rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či autorizovaného servisu, tedy v době potřebné k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel – osobním předáním nebo poštovním balíkem).
 3. Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí zaměstnance MTZ, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).
 4. Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
 5. Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle či pobočce společnosti od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.
 6. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka provozovatele, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.
 7. Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).
E. Placená oprava:
 1. Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, nebo působením vlivů, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že je povinen opravu uhradit a také že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.
F. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv
 1. Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14 dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.
 2. Podmínky pro vrácení peněz:
  1. zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje,
  2. nevztahuje se na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo speciálně pro jeho osobu,
  3. zásilku, kterou se prodejci vrací zboží od kupujícího, je nutné doručit prodejci nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení tohoto zboží kupujícím,
  4. ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které kupující vrací, a žádost o vrácení zboží (bez písemného vyjádření vůle bude zásilka vrácena s naúčtováním poštovného) a peněz,
  5. prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.
 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
G. Shoda s kupní smlouvou
 1. V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
H. Závěrečná ustanovení
 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. 7. 2010 a platí na území České republiky.

Dodací podmínky

A. Dodání zboží
 1. Zboží je dodáváno více způsoby dle vašeho výběru:
  1. osobním odběrem,
  2. obchodním balíkem - rozvážka v pracovní dobu do druhého dne, v případě nepřítomnosti lze zboží vyzvednou do 7 dnů na poště,
  3. pro registrované uživatele rozvozem provozovatele e-shopu - společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. - o použití rozvozu rozhoduje vedoucí MTZ
 2. Osobní odběr zboží je možné provést v pracovních dnech v době od 6,30 do 14,30. Mimo pracovní dobu si lze zboží vyzvednout po telefonické domluvě na čísle 606 729 787, a to v pondělí až pátek od 14,30 do 22,00 a v sobotu a neděli od 6,30 do 22,00.
 3. V případě nepřítomnosti zanechá dopravce vzkaz a telefonní číslo, kde se lze domluvit na dodání. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 4. Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladů.
 5. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena, nebo pokud zákazník uvedl v objednávce nepravdivé údaje. V případě zrušení objednávky vás provozovatel kontaktuje a navrhne řešení. Obvykle doporučí náhradní zboží nebo finanční vyrovnání – vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.
 6. Bez udání důvodu lze zboží vrátit do 14 dní ode dne dodání. V takovém případě zákazník nemá nárok na vrácení poplatků hrazených třetím osobám. (tj. bankovních ústavů, dopravců apod.). Viz Obchodní podmínky

B. Nebezpečí škody na zboží
 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce (přečtěte si prosím Reklamační řád).

C. Prohlídka zboží
 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Kontaktní údaje

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13
682 01 Vyškov

IČ: 49454587 DIČ: CZ49454587

Pracovní doba skladu k osobnímu odběru zboží

pondělí – pátek
6:30 – 14:30
telefon
+420 517 324 954

Hotovostní služba (mimo pracovní dobu)
pondělí – pátek
14:30 – 22:00
sobota – neděle
6:30 – 22:00
telefon
+420 606 729 787


E-mail: webshop@vakvyskov.cz
E-shop: http://webshop.vakvyskov.cz/

 Přihlášení uživatele
žádné položky
 Provozní doba
Pracovní doba skladu
(k osobnímu odběru zboží)

 
pondělí - pátek 6:30 - 14:30
telefon: +420 517 324 954
 
 
Hotovostní služba
(mimo pracovní dobu)

 
pondělí - pátek 14:30 - 22:00
sobota - neděle 6:30 - 22:00
telefon: +420 606 729 787
TOPlist